Huishoudelijk reglement

Hieronder vindt u het Huishoudelijk Reglement van turnvereniging Turning Spirit Almere.

Lees deze goed door voordat u het lidmaatschap aangaat.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GYMNASTIEK EN TURNVERENIGING TURNING SPIRIT ALMERE 

 

ARTIKEL 1. DOEL  

 

GYMNASTIEK EN TURNVERENIGING TURNING SPIRIT ALMERE tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door: 

 

a. het verzorgen van lessen in gymnastiek, turnen, ritmische gymnastiek, bewegen op muziek, trampolinespringen en dergelijke, alsmede in alle sport- en/of recreatieve activiteiten, die door de KNGU en door de vereniging worden bevorderd; 

b. het organiseren van wedstrijden, uitvoeringen, demonstraties en dergelijke op het gebied van de in sub a. genoemde activiteiten; 

c. het bevorderen van de deelname aan door of namens de KNGU georganiseerde wedstrijden, uitvoeringen, demonstraties, proeven, instuiven, trainingen, kampen en dergelijke op het gebied van de in sub a. genoemde activiteiten; 

d. het stimuleren van de deelname door de technische leiding aan door of namens de KNGU georganiseerde opleidingen, instructieve bijeenkomsten en dergelijke op het gebied van de in sub a. genoemde activiteiten; 

e. alle andere ten dienste staande middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

 

 

ARTIKEL 2. LEDEN 

 

1 . Ten behoeve van de indeling in lessen, trainingen en/of activiteiten en het daarbij te hanteren onderscheid in contributies en inschrijfgelden worden de club- en jeugdclubleden onderverdeeld in categorieën. 

 

 

ARTIKEL 3. VERKRIJGING EN BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP 

 

1. De aanmelding als lid dient te geschieden door invulling en ondertekening van een daartoe door het bestuur vastgesteld formulier (het aanmeldingsformulier) dat samen met een informatieblad aan het aspirant-lid wordt verstrekt. Het bestuur kan ook een digitale aanmeldmogelijkheid aanbieden via de website van de vereniging.  

 

2. Het informatieblad vermeldt in elk geval: 

 1. de indeling van de clubleden in de onderscheiden activiteiten; 

 1. de indeling van de jeugdclubleden in leeftijds- (en activiteiten-) groepen; 

 1. de voor de onderscheiden groepen bestaande oefen- en wedstrijdmogelijkheden alsmede mogelijke overige activiteiten; 

 1. de rechten en verplichtingen van de leden; 

 1. de voor de verschillende categorieën van leden geldende verenigings- en bondscontributies; 

 1. het bij toetreding verschuldigde inschrijfgeld 

 1. de privacyverklaring van de vereniging. 

 
Voor zover al dan niet uitsluitend een digitale aanmeldmogelijkheid wordt geboden, dient de website te voorzien in de onder 2a tot en met 2g voornoemde informatie.  
 

3. Op het aanmeldingsformulier dienen de volgende gegevens door het aspirant-lid (of door de wettelijke vertegenwoordiger) te worden verstrekt en door ondertekening te worden bekrachtigd: 

 1. de door de vereniging verlangde persoonsgegevens, nodig voor de verenigings- en bondsregistratie; 

 1. aan welke les(sen) het aspirant-lid wenst deel te nemen; 

 1. betalingsmethode; 

 1. of het kandidaat-lid reeds lid is van een andere gymnastiekvereniging en zo ja, van welke; 

 1. of het kandidaat-lid eerder lid geweest is van een andere gymnastiekvereniging en zo ja, van welke vereniging en tevens waarom en op welke wijze het lidmaatschap is beëindigd; 

 1. dat het lid overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement zal handelen en zich daaraan zal onderwerpen. 

 

 1. Aspirant-leden worden op de wachtlijst geplaatst en bij eerste gelegenheid uitgenodigd voor een kosteloze proefles door de Commissie Wachtlijstbeheer. Het lidmaatschap gaat pas in nadat het aspirant-lid aangeeft zich definitief in te willen schrijven, ingaande per de 1e van de (volgende) maand. Vanaf dat moment is tevens de contributie verschuldigd.   

 1. Bij toelating geeft het bestuur daarvan schriftelijk kennis aan het aspirant-lid of diens wettelijke vertegenwoordiger, onder opgave van het verschuldigde inschrijfgeld en de eerste contributietermijn. 

 

 1. Bij niet-toelating geeft het bestuur daarvan schriftelijk kennis aan het aspirant-lid of diens wettelijke vertegenwoordiger onder opgave van redenen. Daarbij wordt tevens vermeld binnen welke termijn en hoe in beroep kan worden gegaan bij de algemene vergadering. 

 

 1. Het lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.  

 

 1. In afwijking van de statuten kan het lidmaatschap op 3 momenten gedurende het verenigingsjaar door het lid worden beëindigd middels een schriftelijke kennisgeving (mag per e-mail) ter attentie van de Ledenadministratie en met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Beëindiging van het lidmaatschap door het lid is mogelijk per onderstaande data: 

 

 1. 31 maart, mits het verzoek tot beëindiging uiterlijk 28 februari is ontvangen, en; 

 1. 31 juli, mits het verzoek tot beëindiging uiterlijk 30 juni is ontvangen, en; 

 1. 31 december, mits het verzoek tot beëindiging uiterlijk 30 november is ontvangen.  

 

 1. Contributie blijft verschuldigd tot de effectieve datum van beëindiging. 

 

 

ARTIKEL 4. RECHTEN VAN DE LEDEN 

 

Elk lid heeft, op basis van zijn geaccepteerde opgave en indeling en met inachtname van de regels, als gesteld in de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement, de besluiten van de algemene vergadering en van het bestuur van de vereniging alsmede de statuten en het huishoudelijk reglement van de KNGU, de volgende rechten: 
 

a. deelname aan de oefeningen, trainingen, lessen en overige activiteiten van de vereniging; 

b. deelname aan de beraadslagingen en besluitvormingen van de vereniging; 

c. het doen van voorstellen voor, respectievelijk op de algemene vergadering; 

d. het aanmelden respectievelijk verkiesbaar stellen voor een functie in de organen van de vereniging; 

e. het stellen van kandidaten voor de organen van de vereniging en van de KNGU; 

f. deelname aan opleidingen, activiteiten, trainingen en wedstrijden georganiseerd door of namens de KNGU; 

g. het aanmelden respectievelijk verkiesbaar stellen voor een functie binnen de KNGU; 

h. het verlangen van uitkeringen op basis van de door de vereniging en/of de KNGU afgesloten collectieve verzekeringen; 

i. het aantekenen van beroep tegen maatregelen en/of besluiten, die niet volgens de daartoe gestelde regels of normen tot stand zijn gekomen, bij het bestuur en de algemene vergadering van de vereniging en de beroepsinstantie van de KNGU. 

 

ARTIKEL 5. INSCHRIJFGELD, CONTRIBUTIES EN OVERIGE KOSTEN 

1. De algemene vergadering stelt jaarlijks de contributies en het inschrijfgeld vast voor de onderscheiden categorieën van leden, als vastgelegd in artikel 2. van dit reglement. 

Naast de hoogte van de contributies stelt de algemene vergadering tevens de wijze van inning van de contributies vast. De contributies bestaan uit de verenigingscontributie en de bondscontributie (KNGU) 

 

De contributies worden maandelijks gefactureerd gedurende een periode van 10 maanden. Over juli en augustus is géén contributie verschuldigd.  
 
De minimumbijdrage voor donateurs wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. 

 

2. Overige kosten bestaan o.a. uit: 

 1. Wedstrijdkosten : zijn alle kosten die verbonden zijn aan het deelnemen van wedstrijden waaronder, niet limitatief, begrepen kosten voor een geldig wedstrijdpaspoort, kosten voor inschrijfgelden, bijdragen in de jurykosten, reiskosten van en naar wedstrijden etc. Het deel uitmaken van een selectiegroep houdt een verplichting in om in een seizoen deel te nemen aan wedstrijden. Wedstrijdkosten worden verschuldigd zodra het lid is ingeschreven voor deelname aan de wedstrijd(en). Het niet feitelijk deelnemen aan de wedstrijd vrijwaart het lid niet van de betaling van de wedstrijdkosten. 

 1. Kleding en toebehoren : ieder lid is verplicht om tijdens trainingen en wedstrijden (ritmische) gymnastiek- of turnkleding te dragen. De trainer kan aangeven wat acceptabele kleding is of niet. Indien het lid als lid van Turning Spirit Almere deelneemt aan het wedstrijden in bond- of verenigingsverband is het voor die groep vastgestelde wedstrijdtenue verplicht. Deze kleding kan eventueel via de vereniging of op aangeven van de trainer aangeschaft worden maar de kosten daarvan zijn voor rekening van het lid. Daarnaast zijn zaken als turnleertjes etc. ook voor rekening van het lid. 

 

3. De vereniging steunt het Jeugdfonds Sport en Cultuur (zie tevens: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/almere/). Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren tussen de 4-18 jaar uit gezinnen met beperkte financiële ruimte, toch lid kunnen worden van een sportclub. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds een door hen vastgestelde bijdrage van de contributie / het lesgeld. Leden die hiervoor in aanmerking komen ontvangen maandelijks zoals te doen gebruikelijk de factuur voor de contributie, verminderd met de bijdrage zoals vastgesteld door het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Aanmelding bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur dient te geschieden via een intermediair, bijvoorbeeld een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts, bewindvoerder of een maatschappelijk werker 

 

4. Facturatie van verschuldigde contributie en overige kosten geschiedt in beginsel via automatische incasso per maand. Tevens bestaat de mogelijkheid tot betaling van factuur via bankoverschrijving. In alle gevallen dient betaling te geschieden binnen de betalingstermijn van 14 dagen.  

 

5. In geval van niet tijdige betaling van een factuur dan wel het niet slagen van een automatische incasso is een lid automatisch in gebreke, zonder dat daarvoor aanvullende kennisgeving of ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment heeft de vereniging het recht om wettelijke rente over het openstaand saldo in rekening te brengen, alsook eventuele (buiten)gerechtelijke incassokosten door te belasten in geval een openstaande vordering uit handen wordt gegeven 

6. Opschorting van de contributie is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk en heeft te allen tijde uitsluitend betrekking op de contributie ten behoeve van lesgelden. Legitieme redenen voor opschorting zijn bijvoorbeeld langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of een studie in het buitenland. Een verzoek tot opschorting dient tijdig door het lid te worden ingediend bij de Ledenadministratie (mag per e-mail via ledenadministratie@turningspiritalmere.nl), onder opgave van de voorgestelde opschortingstermijn en inhoudelijke motivatie. De Ledenadministratie beoordeelt in overleg met het bestuur of het verzoek wordt gehonoreerd. De ingangsdatum van een opschorting ligt te allen tijde in de toekomst, ingaande per de 1e van de volgende maand of zoveel later als door het lid wordt verzocht en bedraagt te allen tijde maximaal 3 maanden. Na verloop van deze periode vervalt in beginsel het recht op opschorting. 

 

7. Het bestuur is bevoegd bij wijze van inflatiecorrectie de contributie jaarlijks aan te passen op basis van de Consumentenprijsindex (CPI) van het CBS, zoals gemeten over de maand augustus van enig jaar, ingaande per 1 januari van het daarop volgende jaar. Uitsluitend indien het bestuur een contributieverhoging wenst vast te stellen die hoger is dan voornoemde inflatiecorrectie, is instemming door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen vereist. 
 

ARTIKEL 6. KLEDING 

 

De algemene vergadering stelt, op voorstel van het bestuur de kleding vast voor deelname aan wedstrijden, demonstraties en overige naar buiten tredende activiteiten van de vereniging. 

Daarnaast kan de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, regels vaststellen met betrekking tot de kleding voor de trainingen. Het bestuur bepaalt, na overleg met de technische leiding, welk kleding bij bepaalde gebeurtenissen moet worden gedragen. 

 

 

ARTIKEL 7. BESTUUR 

 

Het bestuur kent de volgende functies: 

a. voorzitter; 

b. secretaris; 

c. penningmeester; 

d. lid technische zaken; 

e. bestuurslid. 

 

ARTIKEL 8. BENOEMING EN BENOEMBAARHEID 

 

1. Het bestuur kan voor elk te benoemen bestuurslid een kandidaat voor te stellen.  
Voorts heeft elke stemgerechtigde in de algemene vergadering het recht kandidaten voor te stellen. Deze kandidaatstelling dient, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, schriftelijk aan het bestuur te geschieden. De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van verklaring van de kandidaat, dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden.  
 
Het bestuur kan besluiten een kandidaatstelling te aanvaarden waarbij de termijn van ten minste veertien dagen niet is aangehouden indien: 

 1. een kandidaat zich binnen deze periode terugtrekt; 

 1. er binnen de gestelde termijn nog geen kandidaat is aangemeld. 

 

Reglementair aftredende bestuursleden worden geacht kandidaat te zijn tenzij zij ten minste vier weken vóór de algemene vergadering aan het bestuur mededelen, dat zij niet voor herbenoeming in aanmerking wensen te komen. 

 

2. Gekozen bestuursleden treden in functie op de dag volgend op die waarop de algemene vergadering is gehouden. Bij een tussentijdse benoeming treedt de benoemde in functie op de dag, volgend op die van zijn benoeming. 

 

3. Afgetreden bestuursleden worden geacht te zijn afgetreden aan het eind van de dag waarop de algemene vergadering is gehouden. 

 

 

ARTIKEL 9. BESTUURSVERGADERINGEN 

 

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig achten. 

 

2. Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als meer dan de helft van de bestuursleden ter vergadering aanwezig is. 

 

3. Alle besluiten worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte geldige (elektronische) stemmen. Blanco (elektronische) stemmen worden geacht ongeldig te zijn. Indien de (elektronische) stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

 

4. Over alle voorstellen wordt afzonderlijk en mondeling (elektronisch) gestemd tenzij één van de bestuursleden anders wenst. 

 

5. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Dit geldt tevens voor de inhoud van het besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Indien onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe (elektronische) stemming plaats. Door deze (elektronische) stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke (elektronische) stemming. 

 

ARTIKEL 10. DAGELIJKS BESTUUR 

 

Het bestuur kan uit haar midden een dagelijks bestuur aanwijzen waaraan het, onder haar verantwoordelijkheid, werkzaamheden kan overdragen. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 

 

 

ARTIKEL 11. VOORZITTER 

 

De voorzitter heeft de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging. 

Hij leidt de algemene vergadering en de bestuursvergaderingen. Hij vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden. Hij beslist in bestuursvergaderingen bij staking van de (elektronische) stemmen. 

 

 

ARTIKEL 12. SECRETARIS 

 

De secretaris is verantwoordelijk voor: 

a. het houden van de notulen van de vergaderingen; 

b. het voeren van de algemene correspondentie; 

c. het in goed geordende staat houden van het archief; 

d. de verzorging van het algemene ledenregister; 

e. het jaarlijks op de algemene vergadering schriftelijk verslag uitbrengen van het afgelopen jaar; 

f. de verdere door het bestuur, na overleg met de secretaris, aan hem op te dragen werkzaamheden. 
 

Hij wordt in zijn werk zonodig bijgestaan door respectievelijk kan een deel van zijn taken overdragen aan derden, zoals notulist, 2e secretaris, redactie en ledenadministratie. 

 

ARTIKEL 13. PENNINGMEESTER 

 

De penningmeester beheert de gelden en bezittingen van de vereniging. verantwoordelijk voor: 

a. en verplicht tot het op verantwoorde en zo rendabel mogelijke wijze bewaren van de aan hem afgedragen en/of toevertrouwde gelden van de vereniging; 

b. het innen en het administreren van de contributies en de gelden van de donateurs; 

c. de controle van deze inkomsten aan de hand van de uit de ledenregisters af te leiden verplichtingen van de leden; 

d. het innen en administreren van de overige inkomsten; 

e. het beheer van de kas waarbij de hoeveelheid contanten, behoudens goedkeuring per geval van het bestuur, een bedrag van €250,00 niet te boven mag gaan; 

f. het tijdig verrichten van alle betalingen, de controle daarop en het administreren daarvan; 

g. het opstellen en bijhouden van een lijst van alle bezittingen van de vereniging; 

h. het beheer en de administratie van de door de vereniging ingestelde reserve- of andere fondsen; 

i. het jaarlijks op de algemene vergadering verslag uitbrengen over de financiële positie van de vereniging, in het bijzonder over het afgelopen verenigingsjaar; 

j. het opstellen van een begroting voor het komende jaar die, na goedkeuring door het bestuur, wordt voorgelegd aan de algemene vergadering. 

 

Hij is zelfstandig – zonder medewerking van een ander bestuurslid – bevoegd te beschikken over bank- en girosaldi tot een bedrag van €250,00. In overige gevallen is toestemming van  

het bestuur benodigd. 

 

ARTIKEL 14. KASCOMMISSIE 

 

De kascommissie is belast met de controle van en het toezicht op het geldelijk beheer van de penningmeester en brengt hiervan schriftelijk verslag uit aan het bestuur. Dit rapport wordt aan de algemene vergadering aangeboden en zal strekken tot het al of niet goedkeuren van het door de penningmeester gevoerde beleid en tot decharge van het bestuur. Indien onregelmatigheden worden geconstateerd of vermoed wordt onmiddellijk verslag uitgebracht aan het bestuur. 

 

 

ARTIKEL 15. OVERIGE COMMISSIES 

 

De continuïteitscommissie bestaat uit ten minste twee leden. De leden van de continuïteitscommissie worden jaarlijks door de algemene vergadering benoemd. Aan de continuïteitscommissie komen in geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden tijdelijk alle bestuurstaken en bestuursbevoegdheden toe, of zij kan bepalen aan welke personen deze taken en bevoegdheden toekomen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de leden van de continuïteitscommissie of de door de continuïteitscommissie aanwezen personen met een bestuurder gelijkgesteld. De continuïteitscommissie is gehouden op het moment dat zij in de bestuursbevoegdheden treedt zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen.  

 

Het bestuur kan tevens besluiten tot het formuleren van aanvullende commissies. 

 

ARTIKEL 16. TECHNISCHE LEIDING 

 

1. De vereniging kan één of meer technisch leiders in vaste dienst nemen tegen nader met deze technische leiders overeen te komen arbeidsvoorwaarden. 

 

2. Daarnaast kan de vereniging gebruik maken van diensten van zelfstandige technisch leiders (volgens B-contract), als omschreven door de KNGU. 

 

ARTIKEL 17. ALGEMENE VERGADERINGEN 

 

1. Clubleden en ereleden hebben op de algemene vergadering het recht het woord te voeren. 
Daarnaast kan de voorzitter het woord verlenen aan jeugdclubleden, de wettelijke vertegenwoordiger van een jeugdclublid, donateurs en derden. 

 

2. De voorzitter kan, ter wille van de goede vergaderorde, de volgende maatregelen treffen: 

 

 1. een maximum aantal spreekronden per onderwerp bepalen; 

 1. de maximum spreektijd per spreker beperken; 

 1. een spreker het woord ontnemen indien deze zich niet beperkt tot het ter bespreking staande onderwerp of zich niet aan de ingestelde spreektijd houdt; 

 1. besluiten een ter vergadering ingediend voorstel te behandelen of aan te houden (zie lid 3.). De vergadering kan, indien de voorzitter tot aanhouden besluit en indien het voorstel betrekking heeft op in behandeling zijnde agendapunten, alsnog tot behandeling besluiten; 

 1. (elektronische) stemming bij acclamatie voor een (elektronische) stemming over personen voorstellen. Indien één van de aanwezige stemgerechtigden hiertegen bezwaar maakt volgt alsnog een schriftelijke/elektronische stemming. 

 

3. Voorstellen, die ten minste vier weken voor de algemene vergadering schriftelijk ter  kennis van het bestuur zijn gesteld, en door ten minste vijf stemgerechtigden worden ondersteund, worden op de agenda geplaatst. 
Daarnaast hebben stemgerechtigden het recht staande de vergadering voorstellen in te dienen, mits ondersteund door ten minste vijf stemgerechtigde leden. 

 

 

ARTIKEL 18. BESLUITVORMING 

 

1. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige (elektronische) stemmen tenzij in de statuten anders is bepaald.  

 

2. Indien voor enige (elektronische) stemming een stembureau noodzakelijk is, wordt dit, op voorstel van de voorzitter, door de vergadering benoemd. Het stembureau bestaat uit drie stemgerechtigde leden. Het stembureau beslist over de geldigheid van een (elektronisch) stembiljet. 

 

3. Bij een schriftelijke/elektronische stemming zijn ongeldig de biljetten die: 

 1. niet zijn ingevuld; 

 1. een persoon niet duidelijk aanwijzen; 

 1. meer bevatten dan hetgeen strekt tot duidelijke aanwijzing van de persoon, personen of zaken die zijn bedoeld; 

 1. ondertekend of op andere manier zijn gekenmerkt; 

 1. namen bevatten van personen die niet verkiesbaar zijn; 

 1. onleesbaar zijn. 

 

4. (elektronische) Stemming over zaken geschiedt bij hand opsteken. Bij staking van (elektronische) stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Indien één van de stemgerechtigde leden de uitkomst van de (elektronische) stemming betwijfelt, wordt een stembureau benoemd en volgt mondelinge stemming op basis van de presentielijst. 

 

5. Stemming over personen geschiedt: 

 1. bij acclamatie op voorstel van de voorzitter of één van de stemgerechtigden, mits hiertegen geen bezwaar door één van de stemgerechtigden wordt aangetekend; 

 1. door middel van een schriftelijke/elektronische stemming. 

 

6. Bij een (elektronische) stemming over personen wordt een kandidaat gekozen op basis van de volgende procedure. Benoemd wordt: 

 1. degene die bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid (= meer dan 50% van het aantal uitgebrachte geldige (elektronische) stemmen) heeft behaald; 

 1. indien a. geen uitsluitsel heeft gegeven, degene die bij een tweede vrije (elektronische) stemming de volstrekte meerderheid heeft behaald; 

 

Indien bij (elektronische) stemming b. geen van de kandidaten een volstrekte meerderheid 

heeft verworven, volgt een derde (elektronische) stemming tussen de twee kandidaten, die 

bij (elektronische) stemming b. het hoogste aantal (elektronische) stemmen hebben 

behaald; Indien bij de derde (elektronische) stemming de (elektronische) stemmen staken,  

beslist het lot,  door het stembureau daartoe getrokken. 

 

 

ARTIKEL 19. OPLEGGEN VAN STRAFFEN 

 

Indien het bestuur termen aanwezig acht tot het opleggen van een straf wordt, alvorens de straf definitief op te leggen, de beschuldigde eenmalig in de gelegenheid gesteld zich mondeling in een bestuursvergadering te verweren. Deze vergadering vindt plaats op een datum en tijdstip door het bestuur te bepalen, echter niet later dan vier weken nadat de beschuldiging ter kennis van de beschuldigde is gebracht. 

 

Ingeval van verhindering om dringende redenen van de beschuldigde kan het bestuur besluiten andermaal de gelegenheid tot verweer te bieden in een nieuwe vergadering, die binnen tien dagen na de eerste wordt belegd. 

 

Het bestuur is gerechtigd uitspraak te doen, ongeacht de aanwezigheid van de beschuldigde. 

Dit recht van verweer is niet van toepassing op hen, die zijn tekortgeschoten in hun contributieverplichtingen. 

 

Ingeval van schorsing blijft het lid geschorst hangende het verweer en een volgens de statuten ingesteld beroep. 

 

 

ARTIKEL 20. VERENIGINGSORGAAN 

 

Bij besluit van de algemene vergadering kan een verenigingsorgaan worden ingesteld, dat op geregelde tijden onder de leden wordt verspreid. Voor de redactie zal, indien nodig, door het bestuur een redacteur worden benoemd. In het bedrag van de jaarcontributie kan een financiële bijdrage worden opgenomen ter bestrijding van de kosten van het vervaardigen en het verspreiden van het verenigingsorgaan. 

 

 

ARTIKEL 21. AFDELINGEN 

 

De algemene vergadering stelt, op voorstel van het bestuur, de indeling in afdelingen en de onderscheiden categorieën van leden vast. Indien de algemene vergadering besluit tot het oprichten van bijzondere afdelingen voor sporten anders dan omschreven in artikel 1. van dit reglement, dan zullen daarvoor afzonderlijke reglementen worden vastgesteld. 

 

 

ARTIKEL 22. WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige (elektronische) stemmen. Een voorstel tot wijziging van dit reglement moet ten minste drie weken voor de datum van de algemene vergadering op de gebruikelijke wijze aan de leden zijn bekendgemaakt. 

Dit reglement en/of wijzigingen treden in werking met ingang van de dag, volgend op die waarin de algemene vergadering het besluit daartoe heeft genomen. 

 

 

ARTIKEL 23. LESUITVAL DOOR AFWEZIGHEID TRAINER 

 

Indien een technisch leider (trainer) door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden van korte duur tijdelijk niet in staat is om een les of training te verzorgen, wordt in beginsel vervanging gezocht. Indien geen tijdige vervanging wordt gevonden, worden leden hierover geïnformeerd via e-mail en/of andere binnen de vereniging gangbare communicatiekanalen. Tijdelijke lesuitval leidt niet tot opschorting of compensatie van de contributie 

 

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 24 januari 2023 

 

Het bestuur: 

 

Sabrina Molleman, voorzitter 

Rutger van den Brule, secretaris 

Hugo Terpstra, penningmeester