Huishoudelijk reglement

Hieronder vindt u het Huishoudelijk Reglement van turnvereniging Turning Spirit Almere.

Lees deze goed door voordat u het lidmaatschap aangaat.

In gevallen waarin dit reglement / voorwaarden niet voorziet zal het bestuur daar zo nodig een besluit op nemen.

 • Lidmaatschap: het lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan
 • Aspirant lidmaatschap: bij inschrijving via de website wordt men aspirant lid
  • als aspirant lid wordt men kosteloos geplaatst op een wachtlijst
  • de Commissie Wachtlijstbeheer zal de aanmelding oppakken en een plek zoeken voor deelname aan lessen
  • een aspirant lid heeft het recht om een proefles te volgen
  • daarna kan besloten worden om al dan niet definitief lid te worden.
  • aan het aspirant lidmaatschap zijn geen kosten verbonden voor het aspirant lid.
  • indien de les is bevallen dan wordt dat doorgegeven aan de Commissie wachtlijstbeheer die dan het aspirant lidmaatschap omzetten naar een actief lidmaatscha
  • Hiervan krijgt u dan een bevestiging
 • Start (actief) Lidmaatschap:
  • het (actieve) lidmaatschap vangt aan per de 1e van de maand
  • Na de bevestiging van de ledenadministratie zal de financiële commissie zorgen voor de facturering van inschrijfgeld, bondscontributie en lesgeld contributie (zie hieronder)
 • Einde lidmaatschap:
  • opzegging van het (actieve) lidmaatschap door het lid kan volgens de statuten slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar dat loopt van 1 januari tot 31 december.
  • Tijdens de ALV van 28-05-2018 is besloten dat, in afwijking op de statuten, dit met ingang van 1 augustus 2018 dit 3 (drie) keer per jaar kan
   • 31 december - de opzegging dient uiterlijk 30 november bij de ledenadministratie te zijn ontvangen
   • 31 maart - de opzegging dient uiterlijk 28 februari bij de ledenadministratie te zijn ontvangen
   • 31 juli - de opzegging dient uiterlijk 30 juni bij de ledenadministratie te zijn ontvangen
   • opzeggingen dienen te gebeuren bij de ledenadministratie, bij voorkeur per e-mail : ledenadministratie@turningspiritalmere.nl
   • als dit niet per e-mail kan dan per brief via het postbusadres t.a.v. de ledenadministratie
   • van de opzegging ontvangt het lid een bevestiging van de ledenadministratie
   • In die bevestiging zal de ledenadministratie per welke datum het lidmaatschap eindigt
   • Opzegging van het lidmaatschap ontslaat het lid niet van zijn/haar financiële verplichtingen die aangegaan zijn tot beëindigingdatum
   • Indien na de beëindigingdatum blijkt dat nog niet alle kosten van het lidmaatschap zijn gefactureerd dan kan / zal dat alsnog gebeuren. Ook voor die kosten blijft het lid nog aansprakelijk
   • Het bestuur van de vereniging is bevoegd om het lidmaatschap tussentijds te beëindigen indien redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden verwacht om het lidmaatschap te laten voort duren. Dat kan bij voorbeeld gebeuren indien door het lid (aspirant of actief) een situatie ontstaat die, naar het oordeel van het bestuur, in strijd zijn met de normale regels van moraal en fatsoen binnen de vereniging. Dat kan zijn door zowel actief handelen maar ook door nalaten van het zich houden aan die regels. Ook het niet (tijdig) voldoen aan de financiële verplichtingen valt hieronder. Het lid blijft in dat geval nog wel verplicht om alle kosten tot aan het einde van het lidmaatschap te betalen.
  • Geldmiddelen : (actieve) leden zijn jaarlijks verschuldigd:
   • Inschrijfgeld : nieuwe actieve leden zijn eenmalig inschrijfgeld verschuldigd. momenteel euro 15,-- Dit inschrijfgeld wordt aan het nieuwe actieve lid gefactureerd.
   • Bondscontributie : (actieve) leden zijn bondscontributie verschuldigd. Dit bedrag is m.i.v. 1 januari 2020 opgenomen in de maandelijkse contributiefactuur
   • Lesgeldcontributie : actieve leden betalen 10 maanden lesgeldcontributie. Gedurende de zomer (vakantie) maanden juli en augustus is geen lesgeldcontributie verschuldigd.
   • Wedstrijdkosten : zijn alle kosten die verbonden zijn aan het deelnemen van wedstrijden waaronder, niet limitatief, begrepen kosten voor een geldig wedstrijdpaspoort, kosten voor inschrijfgelden, bijdragen in de jurykosten, reiskosten van en naar wedstrijden etc. Het deel uitmaken van een selectiegroep houdt een verplichting in om in een seizoen deel te nemen aan wedstrijden. Wedstrijdkosten worden verschuldigd zodra het lid is ingeschreven voor deelname aan de wedstrijd(en). Het niet feitelijk deelnemen aan de wedstrijd vrijwaart het lid niet van de betaling van de wedstrijdkosten.
   • Kleding en toebehoren : ieder lid is verplicht om tijdens trainingen en wedstrijden (ritmische) gymnastiek of turnkleding te dragen. De trainer kan aangeven wat acceptabele kleding is of niet. Indien het lid als lid van Turning Spirit Almere deelneemt aan het wedstrijden in bond- of verenigingsverband is het voor die groep vastgestelde wedstrijdtenue verplicht. Deze kleding kan eventueel via de vereniging of op aangeven van de trainer aangeschaft worden maar de kosten daarvan zijn voor rekening van het lid. Daarnaast zijn zaken als turnleertjes etc. ook voor rekening van het lid.
  • Facturering : wij sturen u onze facturen per mail. U kunt dus aangeven op welk mailadres u onze facturen wilt ontvangen. De facturen m.b.t. de lesgeldcontributie proberen wij altijd in de 1e 14 dagen van de maand te sturen. De overige kosten zullen wij factureren zodra wij daarvoor de gelegenheid hebben.
   • Bent u het niet eens met een factuur dan kunt u dat binnen een week na ontvangst van de factuur melden per mail aan onze debiteurencommissie via debiteuren@turningspiritalmere.nl. Zij zullen dan onderzoek doen en u verder informeren.
   • Betalingstermijn: de betaling van de facturen dient binnen 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening van de vereniging te zijn bijgeschreven
   • Betaalwijze : het actieve lid (of de ouders/verzorgers) zijn zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling aan TSA
   • Turning Spirit Almere biedt u daarbij (kosteloos) de service van automatische incasso. Wij zullen dan na het verstrijken van de 14 dagen betaaltermijn de verzonden facturen proberen te incasseren van uw rekening zodat u daar niet over na hoeft te denken. U heeft dus voordat de incasso plaats vindt ruim van te voren eerst de factuur.
   • Niet tijdige betaling / niet geslaagde automatische incasso / herinnering / aanmaning / sommatie /  : indien een betaling niet tijdig door ons is ontvangen dan zal onze debiteurencommissie daar actie op (moeten) nemen. Turning Spirit Almere heeft het recht om u daarvoor extra kosten in rekening te brengen zoals in de wet (incassokosten) vastgesteld. Daarnaast bent u de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur.
  • Wijzigen van (het aantal) lesuren:
   • door het bestuur wordt periodiek het trainingsrooster vastgesteld en waar nodig aangepast, daarvoor worden trainers aangetrokken en zaalruimte gehuurd.
   • de actieve leden worden ingedeeld volgens dit trainingsrooster.
   • deelname aan trainingen houdt in dat dit voor het gehele vastgestelde trainingsblok is, dat houdt dus in dat later beginnen en/of eerder vertrekken niet is toegestaan
   • indien deze indeling niet past voor het lid dan kan bij de trainer of via de ledenadministratie een verzoek tot aanpassing worden gedaan.
   • de trainer zal het verzoek tot aanpassing van de les-uren doorgeven aan de ledenadministratie
   • wijziging van selectie-lesuren zal alleen plaatsvinden in overleg met en/of na goedkeuring van de trainer(s)
   • indien de wijziging effectief wordt ontvangt het lid daarover bericht.
   • de ingangsdatum van die wijziging ligt altijd in de toekomst en per de 1e van de (eerstvolgende) maand
   • vanaf dat moment zal de facturering ook aangepast worden
  • Vrijstelling van lesgeldcontributie (tijdelijke stop):
   • een actief lid kan in bijzondere gevallen het volgen van lessen tijdelijk onder­breken en gedurende deze periode vrijgesteld worden van het betalen van lesgeldcontributie.  Reden voor onderbreking zijn bijvoorbeeld: (langdurige) ziekte, blessure, zwemlessen zwangerschap, studie buitenland of een andere tijdelijke verplichting.
   • deze tijdelijke stop kan gemotiveerd aangevraagd worden bij de ledenadministratie ledenadministratie@turningspiritalmere.nl.
   • uiteraard is het wel correct om de trainer hierover op voorhand te informeren.
   • de ledenadministratie zal het verzoek beoordelen en zo nodig overleg voeren met trainer(s) en/of bestuur.
   • over het definitieve besluit krijgt u bericht via de ledenadministratie.
   • de ingangsdatum van de tijdelijke stop ligt altijd in de toekomst en per de 1e van de (eerstvolgende) maand
   • indien het lid weer actief deel wil / kan gaan nemen aan de lessen dan dient de ledenadministratie daarover geïnformeerd te worden. Ingeval er sprake is van terugkeer na blessure is het verstandig om dat in overleg met de trainer te doen.
   • tijdens de tijdelijke stop is er alleen sprake van vrijstelling van de lesgeld contributie. De bondscontributie en eventuele andere kosten dient wel gewoon betaald te worden.
  • Vaststelling contributie vrijstelling van lesgeldcontributie (tijdelijke stop):
   • de contributie wordt jaarlijks door de ALV vastgesteld op een voorstel van het bestuur
   • het bestuur is  zonder voorafgaande raadpleging van de Algemene vergadering gemachtigd om de contributie en overige genoemde kosten één keer per jaar te verhogen met maximaal 5%.
   • tijdens de eerste ledenvergadering volgend op dit besluit dient het besluit door de leden bekrachtigd te worden.
   • de contributie bedragen worden gepubliceerd op de website. De contributietabel geldend per 1 januari 2020 treft u hier.
  • Jeugdfonds Sport en Cultuur Almere : https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/almere/
   • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren tussen de 4-18 jaar uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub.  Voor die kinderen betaald het Jeugdfonds een door hen vastgestelde bijdrage van de contributie / het lesgeld.
   • Turning Spirit Almere steunt dit initiatief en zal de door het Jeugdfonds vastgestelde bijdragen factureren aan het Jeugdfonds.
   • het actieve lid krijgt wel een factuur voor de normaal verschuldigde lesgeld contributie maar daarop wordt maandelijks een gedeelte van de bijdrage in mindering gebracht. Het eventueel resterende bedrag EN alle overige kosten dienen dus gewoon door het lid te worden voldaan.
   • indien het lid een bijdrage krijgt van het Jeugdfonds Sport & Cultuur houdt dat dus NIET in dat het lid zelf geen kosten aan de vereniging hoeft te betalen.
  • Ziekte/afwezigheid trainer:
   • Natuurlijk kunnen ook de trainers wel eens ziek worden. We hebben daarvoor een "rampenplan" ontwikkeld:
    1. We proberen altijd eerst een vervanger te vinden.
    2. Lukt dat niet, dan informeren we iedereen telefonisch of per mail het is dus van belang dat we uw mail- en telefoongegevens hebben zodat we u kunnen bereiken.
    3. Is het ook daarvoor te laat, dan proberen we altijd nog een briefje op te hangen bij de sportzaal