U bent hier: Home › Vereniging › Statuten en Huisreglement

 


 

Voorwaarden Gymnastiek en Turnvereniging “Turning Spirit Almere”. 

 
 
Artikel 1.   Start van het lidmaatschap
(Statuten Artikel 5)

Na het invullen van het aanmeldingsformulier wordt de aangemelde beschouwd als aspirant-lid. Zodra het bestuur de inschrijving accepteert, wordt deze status automatisch omgezet in een definitief lidmaatschap. Het lid ontvangt ter bevestiging een bewijs van inschrijving.

Artikel 2.   Beëindiging van het lidmaatschap
(Statuten Artikel 7, lid 2)

Recreatieleden kunnen het lidmaatschap beëindigen per 1 Augustus ( opzeggen vóór 1 Juli) of per 1 Februari (opzeggen vóór 1 januari).
 
Voor selectieleden is tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. De opzegging geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste dag van de betreffende maand in het bezit van de secretaris moet zijn.

Opzegging geschiedt door een schriftelijke kennisgeving. Dit mag ook worden gemaild. Vraag in dat geval om een bevestiging van ontvangst.

Opzegging van het lidmaatschap wordt door de secretaris schriftelijk bevestigd, eventueel vergezeld van een overzicht van nog te verrekenen bedragen.

Artikel 3. Contributie en andere kosten behorend bij het lidmaatschap
(Statuten Artikel 8)
 
3.1 De contributie wordt vastgesteld in Euro. 
 
 3.1.1. De hoogte van de lidmaatschapsbijdrage wordt vastgesteld door de Algemene vergadering.  
De lescontributie wordt vastgesteld aan de hand van een zogenaamde basiscontributie: de lescontributie die is verschuldigd wanneer het lid wekelijks (met uitzondering van de vakanties van de openbare basisscholen in Almere) één uur traint. De hoogte van de basis­contributie wordt vastgesteld door de Algemene vergadering.

3.2 Bij inschrijving is een lid inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte hiervan wordt bepaald door de Algemene vergadering.

3.3 Opbouw van de contributie De te betalen contributie is opgebouwd uit een lidmaatschapsbijdrage, waarin inbegrepen de KNGU bondscontributie, en lescontributie. 
 
3.4 Gezinskorting
wordt pas gegeven na overleg met en instemming door het bestuur.
 
3.5 Betalingstermijnen
Recratieleden kunnen de verschuldigde bedragen betalen per half jaar.
Selectieleden betalen de verschuldigde bedragen in tien termijnen. Bij mutaties in het aantal lesuren gaat de nieuwe contributie in bij de eerstvolgende termijn. In de maanden juli en augustus zijn geen termijnen verschuldigd. Alle te betalen contributiebedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.

3.6 Wijze van contributiebetaling
 3.6.1 De betalingen van het lid kunnen naar keuze door het lid zelf worden verricht dan wel door de vereniging worden geïnd op basis van een door het lid verstrekte incassomachtiging.
 3.6.2 Indien het lid kiest voor eigenhandige betaling worden voor elke termijn kosten in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten wordt bepaald door de Algemene vergadering.
 3.6.3 Worden incassobedragen door de bank geweigerd (onvoldoende saldo), dan ontvangt het lid direct een eerste betalingsherinnering, verhoogd met kosten.

3.7 Betalingsachterstand 
 3.7.1 Indien een betalingsachterstand van één maand ontstaat, ontvangt het lid een herinnering. 
 3.7.2 Wanneer de achterstand oploopt tot drie maanden ontvangt het lid een 2e betalings­herinnering. Vanaf dit moment is het lid niet langer gerechtigd deel te nemen aan wed­strijden.
 3.7.3 Zodra  de achterstand meer dan vier maanden bedraagt, ontvangt het lid een aan­ma­ning, welke per aangetekende post wordt verzonden. Indien ook op deze aanmaning geen betaling volgt, zal de vordering ter incasso worden overgedragen aan een incas­so­bureau. 
 3.7.4  Voor elke herinnering worden kosten in rekening gebracht. De hoogte van de kosten wordt vastgesteld door de Algemene vergadering. 

3.8 Vrijstelling van lescontributie
 3.8.1 Een lid kan in bijzondere gevallen het volgen van lessen tijdelijk onder­breken en gedurende deze periode vrijgesteld worden van het betalen van lescontributie.  Reden voor onderbreking is bijvoorbeeld: ziekte, blessure, zwemlessen of een andere tijdelijke verplichting. 
 3.8.2 Om vrijstelling te verkrijgen moet de onderbreking schriftelijk worden aangemeld bij het bestuur
 3.8.3 Tijdens de onderbreking lopen de contributieverplichtingen gewoon door.  Nadat de lessen zijn hervat, vindt restitutie van contributie plaats, na aftrek van de onder 3.2.1. genoemde lidmaatschapsbijdrage.
3.8.4 Regeling contributiekorting aanmelden sponsors door leden; in de ALV van 2010 is besloten en besproken dat leden die sponsors aanbrengen recht hebben op een eenmalige korting van de contributie. Dit houdt in dat er 10% van het gesponsorde bedrag, met een maximum van de jaarcontributie, aan korting kan worden ontvangen nadat het sponsorbedrag is ontvangen.
Bijvoorbeeld: de vader van een recreatielid heeft een eigen bedrijf dat wil gaan sponsoren. Zij geeft door dat er 250,-- EURO gesponsord gaat worden. Na ontvangst van het sponsorbedrag wordt er eenmalig 25,-- EURO in mindering gebracht op het halfjaarbedrag. Een ander voorbeeld: een selectielid wat 3 uur per week traint heeft een groot elektronicaconcern bereid gevonden om te gaan sponsoren voor 10.000,-- EURO. De jaarcontributie voor 3 uur per week trainen bedraagt 410,-- EURO per 10 maanden (turnjaar). 10% van het gesponsorde bedrag is 1000,-- EURO. Dit is meer dan 410,-- EURO. Het lid traint een jaar voor niets!

3.9 Tussentijdse contributieverhoging
 3.9.1 Het bestuur is zonder voorafgaande raadpleging van de Algemene vergadering gemachtigd om alle in dit artikel genoemde kosten één keer per jaar te verhogen met maximaal 5%.
 3.9.2 Tijdens de eerste ledenvergadering volgend op dit besluit dient het besluit door de leden bekrachtigd te worden.
Contributiebedragen en termijnen zijn te vinden op de CONTRIBUTIEPAGINA
 
Artikel 4.  Selectietraining
4.1 Zolang wordt voldaan aan de financiële voorwaarden als genoemd in artikel 4.2 ligt de beslissingsbevoegdheid voor het wijzigen van het aantal trainingsuren bij het bestuur. 
4.2 Het verschil tussen kosten (personeel, huur, materiaal, wedstrijden) en opbrengsten (contributies, subsidies, gerichte sponsoring) van selectietrainingen mag, met inbegrip van de aan de Stichting Turnschool Turning Spirit te betalen licentiebedragen, niet meer bedragen dan een door de Algemene vergadering vastgesteld percentage van de inkomsten van de vereniging.
4.3 Deelname aan selectiegroepen staat open voor leden die op grond van hun turn­kwaliteiten worden geselecteerd door de trainer/trainster welke eind­verantwoordelijkheid draagt voor de betreffende selectiegroep.
 
 
Artikel 5. Turnkleding
 
5.1 Het bestuur stelt, voor zowel recreatie- als selectieleden, model en kleur van een turntenue vast. Het bestuur kan zich hierbij laten adviseren door een door haar aan te stellen commissie. De beslissing van het bestuur is bindend. 
5.2 Het dragen van beschreven turnkleding is verplicht bij deelname aan wedstrijden en demonstraties, zowel binnen als buiten de vereniging.
Note : Turnkleding nieuw en gebruikt, KLIK HIER.
 
Artikel 6. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement

Wijziging van dit reglement kan plaatsvinden door de Algemene vergadering, na een verkregen meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Het nieuwe reglement treedt in werking vanaf de dag volgend op de betreffende vergadering.

Artikel 7. Slotbepalingen
In alle gevallen waarin de statuten en dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur, onverminderd zijn verantwoordelijkheid tegenover de Algemene vergadering en het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

Aldus vastgesteld in de Algemene vergadering op 10 december 2003.  

Overzicht opgetreden kleine wijzigingen:

Aanpassing telefoon en adresgegevens; Oktober 2005
Tekstaanpassingen infoboekje; Oktober 2005
Aanpassing lestijden, zalen, locaties; November 2005
Aanpassing contributie op details; December 2005
Aanpassing schriftelijke opzegging via mail; Juli 2010
Aanpassingen op website tbv. (contributie)berekening; September 2010
Regeling Contributiekorting aanmelden sponsors door leden, ALV Mei 2010.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Aanvulling statuten Ziekte / Blessure

Ziek of geblesseerd zijn is niet leuk, maar ook niet te voor­kómen. Laat ook in dit geval je trainer of trainster even weten dat je niet komt.
Bij langdurige blessure kunt u een contributiestop aanvragen. Hiervoor is een verklaring van de arts nodig.
 
Ziekte van train(st)er
Natuurlijk kunnen ook de trainers wel eens ziek worden. We hebben daarvoor een "rampenplan" ontwikkeld:

1. We proberen altijd eerst een vervanger te vinden.

2. Lukt dat niet, dan informeren we iedereen telefonisch.

3. Is het ook daarvoor te laat, dan hangen we een briefje op bij de sportzaal

Meestal blijft het bij fase 1 .....
Maar zorg wel voor bekendheid van uw telefoonnummer ingeval van fase 2.

 


Ogenblik a.u.b. ...